CUSTOMER SUPPORT : +9192848 97191
EMAIL: vaidyashree.ayurved@gmail.com

Product Details

Ayurvedic Medicine-Gandhak Rasayan

Item Discription

Indication – Kushtha, raktavikar, aatshaka, dhatukshaya, prameha, mandagni, udar shula, sapta dhatu shodhan, balvirya vardhak, agnidipaka.


Select Size/packs

Select Sizes/ Packs
Select QTY